Terms of Service

Denna översättning tillhandahålls som en tjänst för användaren. Dock är det den engelska versionen som kommer att gälla vid eventuella tvister.

Artikel 1Syfte

Dessa användarvillkor eller allmänna användarvillkor utgör en rättslig ram för användningen av tjänsterna på webbplatsen : bridge-training.com nedan kallad "webbplatsen").
Avtalet mellan Jean-Pierre Desmoulins (nedan kallad "utgivaren") och användaren, tillgång till webbplatsen, tillgång till denna plattform innebär godkännande av dessa villkor.

Artikel 2Rättsliga meddelanden

Ägäre — Författare — Utgivare

Jean-Pierre Desmoulins
Mikro-entreprenör
5 rue François Bougault
92150 SURESNES
Frankrike
SIRET Nummer: 515 345 023 00037
E-post: @

Webbhotell

O.V.H. Groupe SAS
2 rue Kellerman
59100 ROUBAIX
Frankrike
https://www.ovh.com
Telefon: +33 (0)9 72 10 10 07

Artikel 3Tillgång till webbplatsen

Webbplatsen bridge-training.com ger dig tillgång till följande tjänster utan kostnad:
Skapa givar genom att använda URL-generator
Spela dessa givar.
Webbplatsen är tillgänglig gratis var som helst för alla användare med tillgång till Internet. Alla avgifter som krävs för tillgång till tjänster (utrustning, datorer, internetuppkoppling… är användarens ansvar.
Av underhåll eller andra skäl kan åtkomsten till webbplatsen avbrytas eller stängas av utgivaren utan förvarning eller motivering.

Artikel 4Äganderätt

Webbplatsen tillhör utgivaren.
Den görs tillgänglig för användaren utan exklusiv tillgång till dessa villkor. Utgivaren gör allt för att säkerställa riktigheten och uppdateringen av allt innehåll på sin webbplats, men kan inte garantera att informationen den innehåller alltid är fullständig, korrekt, uttömmande och fri från fel.
Utgivaren förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande korrigera eller modifiera innehållet på denna webbplats. I synnerhet kan webbadresser som genererats tidigare bli otillgängliga eller leda till ändrat innehåll.

Artikel 5Immateriella rättigheter och upphovsrätt

Alla texter, kommentarer, illustrationer och bilder som återges på denna webbplats är skyddade enligt immateriella rättigheter och upphovsrätt.
All reproduktion eller kopiering, helt eller delvis, av denna webbplats är strängt förbjuden utan föregående tillstånd från författaren och ägaren av denna webbplats. All användning för kommersiella ändamål eller reklamändamål är förbjuden.
De uppgifter som användaren anger på webbplatsen får inte, i synnerhet inte på grund av sin ursprungliga natur, göra intrång i upphovsrätt eller närstående rättigheter. Användaren accepterar när han eller hon använder webbplatsen att de uppgifter som anges och de webbadresser som genereras kan göras tillgängliga utan ersättning och fritt återanvändas av utgivaren och andra användare. Ingen koppling mellan användarens identitet och de uppgifter som anges och/eller de webbadresser som genereras lagras.
I händelse av intrång måste upphovsrättsinnehavaren av kommentarerna rapportera webbadresserna till de kränkande forumen samt bevisen till @. Dessa uppgifter kommer att göras otillgängliga under den arbetsvecka som följer på rapporten.

Artikel 6Ansvar

Utgivaren frånsäger sig allt ansvar för hur den information som finns tillgänglig på webbplatsen används. Utgivaren kan under inga omständigheter hållas ansvarig för skador av något slag, direkta eller indirekta, som kan uppstå till följd av användningen av webbplatsen. I allmänhet frånsäger sig utgivaren allt ansvar för hur innehållet på dess webbplats kan användas. Alla försök att överföra information till en tredje parts webbplats eller att ändra informationen på denna webbplats är förbjudna och kan leda till civilrättsliga eller straffrättsliga förfaranden från utgivarens sida.
Utgivaren kan inte hållas ansvarig för alla hypertexter eller något annat datorelement som används, direkt eller indirekt, förekomsten av en länk som inte har effekten att överföra ansvar. Utgivaren garanterar eller gör inga åtaganden avseende tredje parts webbplatser och kommer inte att ansvara för deras innehåll. Det är strängt förbjudet att skapa en hypertextlänk till denna webbplats utan uttryckligt medgivande från utgivaren.
Utgivaren kan inte garantera att värdservern är tillgänglig 24/7; fri från virus och att filerna som är tillgängliga genom nedladdning på denna webbplats är fria från virus eller driftsfel. I den mån virus kan överföras via Internet rekommenderar vi att användare vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda sin dator mot intrång, mot alla tekniska problem som kan skada komponenterna i användarens dator eller de data som kan lagras på den. I vilket fall som helst kan utgivaren inte hållas ansvarig för eventuella skador som kan uppstå under anslutningen och navigeringen på denna webbplats. För tekniska problem, tveka inte att kontakta vår Webmaster på följande adress: @.

Artikel 7Avtalets löptid

Detta avtal gäller tills vidare. Början av användningen av tjänsterna på webbplatsen markerar tillämpningen av avtalet med avseende på användaren.

Artikel 8Tillämplig lag

Tolkningen, giltigheten och genomförandet av webbplatsen som beskrivs i dessa allmänna användarvillkor är föremål för fransk lag.
I händelse av tvist tilldelas domstolarna i Paris behörighet, oavsett om det finns flera svarande eller garantianspråk.